Destacamos

btnVaersa

btnParcs

 

 

 
 
 
 

Procés de certificació i concessió de la llicència d’ús de la marca

 

Procés de certificació y obtenció de la llicència d`us

1) Sol licitar la llicència d`us de la marca.

ruta:
www.gva.es > guia prop  >Tràmits i servicis > 15888 TECG- Llicència d'ús de la marca Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana

2) VAERSA realitzarà una auditoria presencial per a la verificació dels requeriments de la norma.

3) La Conselleria li farà arribar el contracte per a la seua signatura

La Direcció General competent en gestió d’Espais Naturals, concedix la llicència d’ús de la marca per un període de 3 anys. La concessió de la llicència d’ús és gratuïta, la qual cosa evidència el compromís de l’Administració per facilitar iniciatives sostenibles en els municipis que conformen els Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana.

Entitat de certificació

VAERSA és l’autoritat de control reconeguda per el DECRET  26/2011,  de  18  de març,  del Consell,  sobre  el règim jurídic i el procediment de concessió de la llicència d’ús de la marca Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana. [2011/3301]

VAERSA complix els requisits generals per a entitats que realitzen la certificació de producte establits en la norma UNE EN- ISO/IEC 17065: 2012, assegurant integritat, imparcialitat iindependènciadel procés de certificació.

  • 0 euros anàlisi documentació (aplicable any 1)
  • Auditor i dia: 0 euros (aplicable any 1)
  • Auditor i dia: 0 euros (anys 2 i 3)
  • El desplaçament no es factura, ni dietes, ni altres gats necessaris per a la realització de l'auditoria.

           

Normativa aplicable

DECRET  26/2011,  de  18  de març,  del Consell,  sobre  el règim jurídic i el procediment de concessió de la llicència d’ús de la marca Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana. [2011/3301]

ACORD de 29 de gener de 2010, del Consell, per  la qual es  constitueix  el Comité Tècnic de  la Marca Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana. [2010/1038]

Reglament de certificació de la marca Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana.

Norma CV-PN/PN, aplicable a Producte Natural.

Norma CV-PN/PA, aplicable a Producte Artesà.

Norma CV-PN/TN, aplicable a Turisme de la Natura.

Tarifes de certificació exercici 2019 (gratuït)

 
Comité de certificació de la marca

És l’entitat independent responsable d’adoptar decisions en matèria de certificació. Analitza els expedients facilitats pels auditors per a adoptar una decisió en relació al producte que es desitja certificar.

Assegura l’objectivitat, independència i imparcialitat en la presa de decisions relacionades amb la certificació de producte de la marca Parcs Naturals.

Està compost per un tècnic agroalimentari, un tècnic mediambiental i un tècnic de qualitat, amb veu i vot, i pel Director de certificació de producte de VAERSA, que exercix les funcions de secretari amb veu però sense vot.

.
Comité técnic de la marca

És l’entitat independent responsable d’adoptar decisions en matèria de certificació. Analitza els expedients facilitats pels auditors per a adoptar una decisió en relació al producte que es desitja certificar.

Assegura l’objectivitat, independència i imparcialitat en la presa de decisions relacionades amb la certificació de producte de la marca Parcs Naturals.

Està compost per un tècnic agroalimentari, un tècnic mediambiental i un tècnic de qualitat, amb veu i vot, i pel Director de certificació de producte de VAERSA, que exercix les funcions de secretari amb veu però sense vot.